Friday, May 31, 2013

Fungsi permainan tradisional

·       Memupuk semangat perpaduan, rasa muhibbah dan mesra dalam kelompok masyarakat.
·       Mengisi masa lapang dgn aktiviti2 yg berfaedah & menjauhkan diri drpd melakukan perkara2 yg sia-sia.
·       Jika dimainkan secara berkumpulan, secara tidak lansung, semangat kerjasama antara ahli kumpulan dapat dipupuk.
·       Dapat mengenali budaya kaum lain kerana permainan tradisional itu sendiri merupakan lambang dan menggambarkan corak kehidupan masyarakat tersebut.
·       Permainan tradisional mempunyai nilai tradisi kerana di dalamnya terkandung pelbagai jenis budaya masyarakat yg memilikinya.
·       Merupakan satu bentuk hiburan masyarakat zaman dahulu dan berupaya menangani masalah tekanan hidup harian pengamalnya dan membentuk kehidupan yang bermotivasi. Oleh itu permainan tradisional dilihat berupaya membentuk kesihatan emosi yang baik.
·       Permainan tradisional sebagai medan yang baik untuk membentuk komunikasi yang berkesan antara permain sepasukan dan pemain lawan yang seterusnya akan merangsang ukhuwah.
·       Sosiologi atau pemasyarakatan merupakan satu proses sepanjang hayat yang perlu dilalui oleh seseorang individu. Permainan tradisional dapat akan memudahkan individu untuk menerapkan kebudayaan, nilai, sikap dan sahsiah sesuatu bangsa atau masyarakat.
·       Oleh kerana sifat permainan tradisional yang lebih menekankan persahabatan dan kebudayaan permainan tradisional merupakan alat yang baik dalam proses sosiologi.
·       Seperti permainan yang lain, permainan tradisional juga dilihat dapat membentuk kecergasan fizikal dan mental buat pemainnya.

·       Permainan tradisional dapat membentuk kemahiran motor yang berguna dan bermakna kepada pengamalnya. Dengan kata lain membina dan mengekalkan tahap kesihatan fizikal. 

Thursday, May 30, 2013

Ciri-ciri jurulatih yg berkesan

1)      Kecerdasan sukan/ Sport intelligence
Ciri jurulatih ini ialah, bersifat ingin tahu, kreatif, berfikiran terbuka. Selain itu, jurulatih juga dapat menilai sesuatu situasi sukan dengan cepat dan tepat. Jurulatih yang pandai telah melalui pelbagai pengalaman yang akan digunakan  sebagai peluang mempelajari lebih tentang atlet dan sukan.
2)      Dorongan / drive
Ciri-ciri jurulatih ini ialah, berorientasikan matlamat pencapaian. Cara jurulatih ini ialah, tidak akan menunggu sesuatu terjadi, tetapi akan membuatkan ia berkesan. Jurulatih juga tidak mudah berputus asa untuk meneruskan usaha walaupun pelbagai rintangan dihadapi.
3)      Penyabar
Jurulatih mempunyai tahap kesabaran yang tinggi kerana bukan mudah untuk melatih atlet sehingga menjadi pakar dalam sesuatu bidang sukan. Peningkatan prestasi atlet dicapai  dengan perlahan dan mungkin kurang konsisten. Jurulatih perlu menetapkan standard pencapaian yang realistik supaya tidak mudah putus asa apabila tidak mencapai sesuatu matlamat.
4)      Komitmen emosional
Jurulatih   perlu mempunyai komitmen sosial dengan atlet agar sebarang masalah timbul, dapat diatasi dengan pembincangan bersama. Hal ini akan menggalakkan respon positif daripada atlet.
5)      Berpengetahuan
Jurulatih perlu menguasai peraturan-peraturan dalam sesuatu permainan, mahupun peraturan keselamatan.  Selain itu, jurulatih perlu menguasai teknik dan taktik , pengetahuan berkenaan isu sukan  supaya prestasi atlet dapat meningkat.
6)      Yakin

Seorang jurulatih yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi akan dihormati oleh atlet. Hal ini memudahkan jurulatih untuk memberi arahan .

Wednesday, May 29, 2013

Kepentingan perancangan organisasi

1. Menyediakan hala  tuju / menentukan matlamat / fokus sesebuah organisasi.

·       Organisasi perlu membuat analisis peluang, cabaran, ancaman, kekuatan, kelemahan untuk menentukan matlamat. 
·       Membantu pengurus menentukan matlamat, kumpulan kerja dan membangunkan strategi yang menyeluruh bagi mencapai matlamat. 
·       Pengurus juga dapat mengagih dan mengguna sumber dengan lebih efektif dan efisien. 
·       Membantu mengenalpasti operasi yang diperlukan serta bagaimana ia mempengaruhi organisasi. 
·       Contoh: Perancangan 5 tahun – menyatakan visi, misi, objektif, rancangan operasi, keperluan kewangan, keperluan sumber manusia bagi mencapai matlamat organisasi.

2. Ukuran prestasi /pencapaian

·       Dalam rancangan ada matlamat/objektif yang ingin dicapai. Objektif/matlamat ini akan menjadi garis penamat. 
·       Perancangan membolehkan penetapan tanda aras yang hendak dicapai oleh sesebuah organisasi.

3. Tindakan pembaikan

·       Hasil sebenar yang dicapai akan dibanding dengan gol.
·       Kekurangan akan ditambah baik.

4. Panduan membuat keputusan

·       Dalam rancangan ada garis panduan tentang apa matlamat dan bagaimana mencapainya dan garis panduan ini akan menjadi panduan kepada membuat keputusan khususnya berkaitan pengagihan sumber sesebuah organisasi.

5. Sebagai alat kawalan 

·       Supaya penyelewengan/kesilapan dapat dielakkan 
·       Dengan perancangan satu sistem kawalan dapat diwujudkan. 
·       Pengurus dapat memastikan pencapaian organisasi selaras dengan perancangan. 

·       Tindakan pembetulan dapat dilakukan dari semasa ke semasa. 

Tuesday, May 28, 2013

Peranan MSN (Majlis Sukan Negara)

·       Program pembangunan atlet.
·       Khidmat sains dan perubatan sukan.
·       Pembangunan kurikulum & kejurulatihan.
·       Pengurusan & kepegawaian sukan.
·       Kemudahan sukan.

·       Skim penggalakkan dan anugerah sukan.

Monday, May 27, 2013

Contoh-contoh penyalahgunaan alatan pendidikan jasmani kepada murid sekolah

·       Duduk atas bola
·       Menyepak bola yang bukan bola sepak seperti bola tampar, bola jaring dan lain2.
·       Mengetuk-getuk alatan seperti kayu hoki, baton dan lain-lain.

·       Mengheret2 barang2 yang dibuat drpd kanvas atau kain atau material yg lembut. Contohnya tilam lompat tinggi.

Sunday, May 26, 2013

Kepentingan matlamat organisasi

·       Mampu menjadikan kewujudan organisasi tersebut sah dan tidak menyalahi undang-undang.
·       Matlamat akan bertindak sebagai satu aktiviti atau tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh organisasi.
·       Matlamat organisasi bertindak sebagai satu titik permulaan bagi semua kegiatan organisasi.

·       Matlamat juga bertindak sebagai satu desakan atau paksaan yang mesti dilakukan oleh sesebuah organisasi.

Tuesday, May 7, 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 (SYAIR)


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Mata Pelajaran                                :  Bahasa Melayu
Tahun                                                :  5 Cemerlang
Tarikh                                                :  12 April 2013
Masa                                                  :  1 jam 30 minit (9.50 – 11.20 pagi)
Bilangan Murid                               :  37 orang
Tema                                                             :  Kesusasteraan
Tajuk                                                 :  Sayangi Ibu dan Bapa
Fokus Utama         :           5.2        Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan atau intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
 Aras 1                                 (ii)          Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.
Fokus Sampingan  :        8.3         Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.
Aras 2                                  (i)           Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul.
Objektif :  Pada akhir pengajaran, murid dapat :
                              i.        menerangkan kandungan teks syair “Ketaatan Kepada Ibu Bapa” yang telah dibaca.
                            ii.        membina ayat menggunakan kata nama majmuk yang terdapat dalam teks syair “Ketaatan Kepada Ibu Bapa”.
                           iii.        menulis ayat berdasarkan nilai dalam teks syair, dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul pada poster.
Sistem Bahasa                               
Tatabahasa                           : Kata majmuk
Kosa kata                              : neraka, makbul, bestari, belia, aniaya, amanat, terlaknat

Pengisian Kurikulum / Elemen Merentasi Kurikulum                      
Ilmu                            : Kajian tempatan
Nilai Murni                : Kasih sayang, baik hati

Kemahiran bernilai tambah
Kemahiran berfikir                         - Menjana idea, menghubungkait, menilai, mengenal pasti.
Teori Kecerdasan Pelbagai           - Muzik
Belajar Cara Belajar                                    - Membaca mekanis

Bahan bantu mengajar       : Teks syair “ketaatan terhadap ibu bapa”, lagu “Ayah dan ibu”, contoh poster tentang ibu bapa, lembaran kerja.
Masa
 
 


Isi pelajaran
 
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
 


Catatan
 

Set Induksi
(5 minit)


Video menghina ibu bapa
Contoh soalan :
·         Apa yang kamu faham tentang video sebentar tadi?
·         Adakah ini contoh anak yang berbudi pekerti mulia?
·         Bagaimanakah cara untuk menjadi anak yang berbudi pekerti mulia terhadap ibu bapa?

 1. Guru meminta murid menonton video.
 2. Soal jawab tentang video.
 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran.

Teknik :
sumbang saran, soal jawab

BBM :
Video

Nilai murni :
Hormat-menghormati

Langkah 1
(15 minit)

Teks syair bertajuk Ketaatan Terhadap ibu Bapa (Rujuk lampiran 1)

Contoh perkataan yang sukar disebut :
·         Anakanda
·         Makbul
·         Aniaya
·         KhianatContoh perkataan yang tidak difahami :
·         Neraka
·         Makbul
·         Bestari
·         Belia
·         Aniaya
·         Amanat
·         Terlaknat


Lagu “ayah dan ibu”.

 1. Guru mengedarkan teks syair.
 2. Murid membaca teks syair secara senyap.
 3. Guru bertanya kepada murid tentang perkataan yang sukar disebut.
 4. Guru membuat demonstrasi bacaan syair “Ketaatan terhadap Ibu Bapa“ yang betul.


 1. Murid yang dipangggil namanya membaca kuat teks yang diberi dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
 2. Guru bertanya kepada murid tentang perkataan yang tidak difahami maksudnya.
 3. Murid yang dipanggil namanya menjawab soalan guru tentang isi kandungan teks setiap rangkap.
 4. Guru dan murid bersama-sama menyanyikan lagu “Ayah dan Ibu”.

Teknik :
Tunjuk cara, soal jawab, nyanyian
BBM :
Teks syair, audio bacaan syair

Nilai Murni :
Berdisiplin, hormat-menghormati

Langkah 2
(10 minit)


Kata nama majmuk.Konsep kata nama majmuk:
Kata nama majmuk terhasil daripada gabungan dua atau lebih kata dasar bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan baharu dengan makna tertentu.

Contoh kata nama majmuk dalam teks :
 • Cahaya mata bermaksud anak.
 • Taat setia yang bermaksud patuh.
 • Muda belia bermaksud muda sekali.

Contoh ayat-ayat menggunakan kata nama majmuk :
·         Ahmad taat setia kepada ibu dan bapanya.
·         Pasangan pengantin itu masih muda belia lagi.
·         Encik Amran dan Puan Suliza memperoleh cahaya mata yang comel.

 1. Murid diminta memerhatikan perkataan yang digariskan dalam teks syair.
 2. Guru mengaitkan perkataan-perkataan tersebut kepada konsep kata nama majmuk.
 3. Guru menerangkan secara ringkas konsep kata nama majmuk.
 4. Murid diminta membina ayat menggunakan kata nama majmuk tersebut. (lihat lembaran kerja 1).

Kaedah : induktif

Teknik : Sumbang saran, soal jawab

BBM : slaid, lembaran kerja, teks syair “Ketaatan Terhadap Ibu Bapa”.
.
Nilai : gigih


Langkah 3
(30 minit)

Poster tentang ibu bapa

Contoh-contoh ayat yang berunsur nilai dan pengajaran (diambil daripada teks syair):
 • Kita mestilah taat kepada ibu dan bapa.
 • Jangan sesekali kita menderhaka.
 • Kita mestilah memuliakan ibu dan bapa.
 • Janganlah kita menghina ibu dan bapa.
 • Jangan sesekali kita menyakiti perasaan ibu dan bapa.
 • Kita mestilah menghormati ibu dan bapa.
 • Janganlah kita menganiaya ibu dan bapa.
 • Jangan mengkhianati ibu dan bapa.
 • Kita hendaklah teruskan khidmat kepada ibu dan bapa.


 1. Wakil setiap kumpulan hendaklah menyatakan ayat yang berunsur nilai dan pengajaran, yang boleh ditulis pada poster
 2. Murid menulis ayat yang dinyatakan itu di papan putih.
 3. Perbincangan antara guru dan murid tentang ayat-ayat yang ditulis.
 4. Wakil murid diberikan bahan-bahan untuk membuat poster.
 5. Guru menunjukkan contoh poster yang telah siap.
 6. Guru meminta murid membuat poster tentang ibu bapa, mengikut kreativiti masing-masing, secara individu.
 7. Murid yang disebut namanya hendaklah membentangkan hasil poster yang telah disiapkan.

Teknik : perbincangan, sumbang saran, tunjuk cara,
BBM :
Poster tentang ibu bapa

Nilai : hormat- menghormati,  kasih sayang

Langkah 4

(25 minit)

Aktiviti lakonan.

Murid diminta berlakon berdasarkan situasi seperti berikut :
1.    Anak menengking ibu dan bapanya di dapur.
2.    Anak yang sudah  berjaya dalam hidup, tetapi tidak menghormati ibu dan ayahnya.
3.    Anak yang menghantar ibu dan ayahnya di rumah orang tua-tua.
4.    Anak yang menjaga ibu dan ayahnya yang sudah tua.
5.    Anak yang melukakan hati dan perasaan ibu dan ayahnya.
6.    Anak yang lupa daratan apabila sudah hidup mewah dan berjaya.

Nyanyian lagu ayah dan ibu.

1.    Guru meminta wakil murid untuk mengambil kad aktiviti lakonan.
2.    Secara berkumpulan, murid berbincang tentang aktiviti lakonan yang akan dipersembahkan.
3.    Murid mempersembahkan lakonan.
4.    Guru bersama-sama murid menyanyi lagu “ayah dan ibu”.


Penutup
(5 minit)

Nilai murni.
Contoh nilai murni: Kasih sayang, baik hati, kesyukuran

 1. Guru menyimpulkan isi pelajaran dan nilai murni yang perlu diamalkan.

Penyerapan nilai murni dalam kesimpulan kognitif.