Tuesday, April 30, 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 (PENDETA ZA'BA)


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Mata Pelajaran                                :  Bahasa Melayu
Tahun                                                :  4 Cemerlang
Tarikh                                                :  8 April 2012
Masa                                                  :  1 jam (10.20 – 11.20 pagi)
Bilangan Murid                               :  37 orang
Tema                                                             :  Kesusasteraan
Tajuk                                                 :  Pendeta Za’ba``
Fokus Utama         :           2.1        Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
 Aras 2                                 (i)           Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.
Fokus Sampingan  :        2.1         Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
Aras 3                                     (ii)        Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita.

Objektif :  Pada akhir pengajaran, murid dapat :
                              i.        bercerita berdasarkan teks Pendeta Za’ba yang telah dibaca.
                            ii.        membulatkan kata sendi nama yang terdapat di dalam teks Pendeta Za’ba.
                           iii.        menerangkan watak yang terdapat dalam teks Pendeta Za’ba.

Sistem Bahasa                               
Tatabahasa                           : Kata sendi nama
Kosa kata                           : gelaran, pendeta, kongres, persuratan, sastera, linguistik, konvokesyen

Pengisian Kurikulum / Elemen Merentasi Kurikulum                      
Ilmu                            : Kajian tempatan
Nilai Murni                : berdikari, hormat-menghormati, kasih sayang, kerajinan,  
Bahan bantu mengajar       : Gambar, teks “Pendeta Za’ba”, lagu “Pendeta Za’ba”, kertas mahjung tentang kata sendi nama dan lembaran kerja
Masa
 


Isi pelajaran
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


Catatan

Set Induksi
(5 minit)


Gambar Siti Nurhaliza, Aaron Aziz dan Pendeta Za’ba. (lihat lampiran 1)

 1. Guru menunjukkan gambar.
 2. Guru bertanya kepada murid tentang gambar.
 3. Guru mengaitkan gambar dengan tajuk pembelajaran.

Teknik :
sumbang saran, soal jawab

BBM : gambar

Nilai murni : hormat-menghormati


Langkah 1
(25 minit)

Teks “Pendeta Za’ba”
(lihat lampiran 2)

Contoh soalan-soalan :

·         Siapakah yang mendapat gelaran pendeta?
·         Mengapakah Za’ba menerima gelaran pendeta?
·         Apa yang berlaku kepada Pendeta Za’ba pada tahun 1949?
·         Apakah buku bahasa yang dihasilkan oleh Za’ba?

Lagu Pendeta Za’ba.

 1. Guru mengedarkan teks “Pendeta Za’ba”.
 2. Guru meminta murid membaca teks secara senyap.
 3. Guru bertanya kepada murid perkataan yang sukar difahami.
 4. Guru meminta wakil kumpulan membaca teks.
 5. Soal jawab antara guru dan murid tentang isi kandungan teks.
 6. Guru meminta wakil murid bercerita tentang apa yang difahami menerusi teks.
 7. Guru dan murid bersama-sama menyanyikan lagu Pendeta Za’ba.

Teknik :
Soal jawab, bercerita, nyanyian

BBM :
Teks “Pendeta Za’ba”,  lagu “Pendeta Za’ba”.

Nilai Murni :
Berdisiplin, hormat-menghormati

Langkah 2
(15 minit)

Kata sendi nama.

Konsep kata sendi nama:
Perkataan yang hadir sebelum frasa nama.

Contoh kata sendi nama dalam teks :
 • Di
 • Kepada
 • Pada
 • Dalam
 • Sehingga
 • Ke
 • Sejak
 • Dalam

 1. Guru menerangkan secara ringkas konsep kata sendi nama
 2. Murid diminta membulatkan kata sendi nama yang terdapat dalam teks.
 3. Guru dan murid berbincang tentang kata sendi nama yang terdapat dalam teks.
Teknik : projek, bercerita


BBM :
Kertas mahjung

Contoh nilai murni :
Berdikari, kerajinan


Langkah 3
(10 minit)

Peta minda tentang Pendeta Za’ba.

Perkara-perkara yang boleh ditulis dalam peta minda :
 • Gelaran
 • Biodata
 • Pendidikan
 • Pengalaman bekerja
 • Antara hasil karya

 1. Guru memberikan bahan-bahan kepada wakil setiap kumpulan.
 2. Guru meminta murid membina satu peta minda tentang Pendeta Za;ba, secara berkumpulan.
 3. Murid menerangkan peta minda yang dibina.

Teknik : Penyelesaian masalah

BBM :
Teks “Pendeta Za’ba”, kertas mahjung tentang kata sendi nama.

Nilai murni :
Berdikari, kerajinan


Penutup
(5 minit)

Nilai murni.
Contoh :
·         Hormat-menghomati
·         Berdikari
·         Kerajinan

 1. Guru menyimpulkan pelajaran.
 2. Guru memberikan kerja rumah. (Rujuk lembaran kerja 1)

Penyerapan nilai murni dalam kesimpulan kognitif.

Monday, April 29, 2013

LEMBARAN KERJA P&P KATA KERJA TERBITAN


LEMBARAN KERJA 1
Arahan : Bina ayat menggunakan kata kerja terbitan di bawah.

1.      Tersemai
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2.      Menjadi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.      Terbuang
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.      Melangkah
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.      berjuang
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sunday, April 28, 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 TEMA KESUASTERAAN (SAJAK)


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Mata Pelajaran                                :  Bahasa Melayu
Tahun                                                :  5 Cemerlang
Tarikh                                                :  5 April 2012
Masa                                                  :  1 jam 30 minit (9.50 – 11.20 pagi)
Bilangan Murid                               :  37 orang
Tema                                                             :  Kesusasteraan
Tajuk                                                 :  Semangat CIntakan Tanah Air
Fokus Utama         :           7.2        Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.
 Aras 1                                 (i)           Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.
Fokus Sampingan  :        11.3      Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa.
Aras 1                                     (i)         Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden.

Objektif :  Pada akhir pengajaran, murid dapat :
                              i.        mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.
                            ii.        menyatakan ciri sajak yang dipelajari.

Sistem Bahasa                               
Tatabahasa                           : Kata banyak makna
Kosa kata                              : warisan, abadi, kedewasaan, perwira
Pengisian Kurikulum / Elemen Merentasi Kurikulum                      
Ilmu                            : Kajian tempatan
Nilai Murni                : Patriotisme, kasih sayang, keberanian, kerjasama

Bahan bantu mengajar       : Teks sajak “Warisan”, lagu “Warisan”, lembaran kerja
Pengetahuan sedia ada      : Murid pernah belajar konsep kata terbitan seeprti awalan kata kerja.

Masa
 


Isi pelajaran
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


Catatan

Set Induksi
(5 minit)


Bunyi tembakan

 1. Guru memasangkan audio bunyi tembakan.
 2. Soal jawab tentang tembakan.
Contoh soalan :
·         Itu bunyi apa?
·         Pernah dengar di mana?

 1. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran.

Teknik :
sumbang saran, soal jawab

BBM :
Bunyi tembakan

Nilai murni :
keberanian


Langkah 1
(20 minit)

Teks sajak bertajuk Warisan. (Rujuk lampiran 1)

Klasifikasi sajak Warisan :
Puisi tradisional

Ciri-ciri sajak Warisan :
·         Berbentuk bebas.
·         5 rangkap.
·         Suku kata tidak terikat.
·         Bernada patriotik


Contoh soalan:
 • Apakah maksud Warisan?
 • Apakah hasrat penyajak?
 • Bagaimanakah cara kita mempertahankan negara?
 • Kita perlu mempertahankan negara mengapa?

 1. Guru mengedarkan teks sajak.
 2. Guru membuat tunjuk cara bacaan sajak “Warisan” yang betul.
 3. Murid secara bergilir-gilir membaca secara mekanis teks yang diberi dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
 4. Guru mengklasifikasikan sajak Warisan.
 5. Perbincangan antara guru dan murid tentang ciri-ciri sajak.
 6. Soal jawab antara guru dan murid tentang isi kandungan sajak.


Teknik :
Tunjuk cara, soal jawab
BBM :
Teks lirik lagu

KB :
Mencirikan

Nilai Murni :
Berdisiplin

Langkah 2
(20 minit)

Perbincangan ayat-ayat yang digariskan.

Ayat-ayat yang digariskan dalam teks sajak :

 1. Yang murni abadi sejati.
 2. Andai ku terbuang tak diterima
 3. Ke mana harusku semaikan cinta ini
 4. Bukanlah seorang perwira
 5. Walau dengan cara sendiri.
 6. Sepanjang kedewasaan ini
 7. Akulah penyambung warisan

Contoh perkataan menarik :
·         Warisan bermaksud harta peninggalan
·         Kedewasaan bermaksud kematangan
·         Abadi bermaksud ada permulaan tiada pengakhiran.

Nyanyian lagu Warisan

 1. Soal jawab antara guru dan murid mengenai ayat-ayat yang bergaris.
 2. Guru meminta murid menyatakan kesan kepada diri mereka apabila melafazkan baris-baris sajak yang bergaris.
 3. Guru meminta murid menyenaraikan perkataan menarik yang terdapat dalam sajak.
 4. Murid diminta oleh guru untuk menyatakan maksud perkataan menarik yang telah dipilih.
 5. Guru dan murid bersama-sama menyanyikan lagu Warisan.


Teknik : sumbang saran


BBM :
Teks cerita “Perginya Seorang Pejuang”,  teka silang kata dan lembaran kerja.

Penerapan nilai murni.


Langkah 3
(10 minit)

Kata kerja terbitan.
Contoh awalan kata kerja dalam teks :
·         Berjuang
·         Menghunus
·         Menjunjung

 1. Guru mengingatkan kembali tentang awalan kata kerja.
 2. Murid diminta membulatkan awalan kata kerja yang terdapat dalam teks.
 3. Guru dan murid berbincang maksud kata kerja terbitan yang terdapat dalam teks.
 4. Sebagai aktiviti pengukuhan, murid diminta membina ayat menggunakan kata kerja terbitan tersebut di lembaran kerja yang disediakan. (Rujuk lembaran 1)

BBM : Teks cerita

Penerapan nilai murni.


Langkah 4
(3o minit)

Binaan sajak berbentuk bebas.

Tajuk Simulasi :
Mempertahankan Negara 1. Guru memberikan kad aktiviti membina sajak kepada  wakil kumpulan.
 2. Murid diminta berbincang dalam kumpulan tentang sajak yang akan dibina.
 3. Guru memberikan kad aktiviti simulasi kepada setiap wakil kumpulan.
 4. Murid berbincang tentang simulasi mempertahankan Negara.
 5. Setiap kumpulan dikehendaki mendeklamasi sajak dan membuat simulasi mempertahankan negara, mengikut kreativiti masing-masing.

Teknik : simulasi, main peranan
BBM : kad aktiviti.membina sajak, kad aktiviti simulasi
Nilai : kerjasama, keberanian, kasih sayang

Penutup
(5 minit)

Nilai murni.
Contoh :
Kasih sayang, keberanian, berdikari


 1. Guru menyimpulkan pelajaran.
 2. Guru memberikan aktiviti latihan pengukuhan.

Penyerapan nilai murni dalam kesimpulan kognitif.