Tuesday, April 30, 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 (PENDETA ZA'BA)


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Mata Pelajaran                                :  Bahasa Melayu
Tahun                                                :  4 Cemerlang
Tarikh                                                :  8 April 2012
Masa                                                  :  1 jam (10.20 – 11.20 pagi)
Bilangan Murid                               :  37 orang
Tema                                                             :  Kesusasteraan
Tajuk                                                 :  Pendeta Za’ba``
Fokus Utama         :           2.1        Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
 Aras 2                                 (i)           Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.
Fokus Sampingan  :        2.1         Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
Aras 3                                     (ii)        Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita.

Objektif :  Pada akhir pengajaran, murid dapat :
                              i.        bercerita berdasarkan teks Pendeta Za’ba yang telah dibaca.
                            ii.        membulatkan kata sendi nama yang terdapat di dalam teks Pendeta Za’ba.
                           iii.        menerangkan watak yang terdapat dalam teks Pendeta Za’ba.

Sistem Bahasa                               
Tatabahasa                           : Kata sendi nama
Kosa kata                           : gelaran, pendeta, kongres, persuratan, sastera, linguistik, konvokesyen

Pengisian Kurikulum / Elemen Merentasi Kurikulum                      
Ilmu                            : Kajian tempatan
Nilai Murni                : berdikari, hormat-menghormati, kasih sayang, kerajinan,  
Bahan bantu mengajar       : Gambar, teks “Pendeta Za’ba”, lagu “Pendeta Za’ba”, kertas mahjung tentang kata sendi nama dan lembaran kerja
Masa
 


Isi pelajaran
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


Catatan

Set Induksi
(5 minit)


Gambar Siti Nurhaliza, Aaron Aziz dan Pendeta Za’ba. (lihat lampiran 1)

 1. Guru menunjukkan gambar.
 2. Guru bertanya kepada murid tentang gambar.
 3. Guru mengaitkan gambar dengan tajuk pembelajaran.

Teknik :
sumbang saran, soal jawab

BBM : gambar

Nilai murni : hormat-menghormati


Langkah 1
(25 minit)

Teks “Pendeta Za’ba”
(lihat lampiran 2)

Contoh soalan-soalan :

·         Siapakah yang mendapat gelaran pendeta?
·         Mengapakah Za’ba menerima gelaran pendeta?
·         Apa yang berlaku kepada Pendeta Za’ba pada tahun 1949?
·         Apakah buku bahasa yang dihasilkan oleh Za’ba?

Lagu Pendeta Za’ba.

 1. Guru mengedarkan teks “Pendeta Za’ba”.
 2. Guru meminta murid membaca teks secara senyap.
 3. Guru bertanya kepada murid perkataan yang sukar difahami.
 4. Guru meminta wakil kumpulan membaca teks.
 5. Soal jawab antara guru dan murid tentang isi kandungan teks.
 6. Guru meminta wakil murid bercerita tentang apa yang difahami menerusi teks.
 7. Guru dan murid bersama-sama menyanyikan lagu Pendeta Za’ba.

Teknik :
Soal jawab, bercerita, nyanyian

BBM :
Teks “Pendeta Za’ba”,  lagu “Pendeta Za’ba”.

Nilai Murni :
Berdisiplin, hormat-menghormati

Langkah 2
(15 minit)

Kata sendi nama.

Konsep kata sendi nama:
Perkataan yang hadir sebelum frasa nama.

Contoh kata sendi nama dalam teks :
 • Di
 • Kepada
 • Pada
 • Dalam
 • Sehingga
 • Ke
 • Sejak
 • Dalam

 1. Guru menerangkan secara ringkas konsep kata sendi nama
 2. Murid diminta membulatkan kata sendi nama yang terdapat dalam teks.
 3. Guru dan murid berbincang tentang kata sendi nama yang terdapat dalam teks.
Teknik : projek, bercerita


BBM :
Kertas mahjung

Contoh nilai murni :
Berdikari, kerajinan


Langkah 3
(10 minit)

Peta minda tentang Pendeta Za’ba.

Perkara-perkara yang boleh ditulis dalam peta minda :
 • Gelaran
 • Biodata
 • Pendidikan
 • Pengalaman bekerja
 • Antara hasil karya

 1. Guru memberikan bahan-bahan kepada wakil setiap kumpulan.
 2. Guru meminta murid membina satu peta minda tentang Pendeta Za;ba, secara berkumpulan.
 3. Murid menerangkan peta minda yang dibina.

Teknik : Penyelesaian masalah

BBM :
Teks “Pendeta Za’ba”, kertas mahjung tentang kata sendi nama.

Nilai murni :
Berdikari, kerajinan


Penutup
(5 minit)

Nilai murni.
Contoh :
·         Hormat-menghomati
·         Berdikari
·         Kerajinan

 1. Guru menyimpulkan pelajaran.
 2. Guru memberikan kerja rumah. (Rujuk lembaran kerja 1)

Penyerapan nilai murni dalam kesimpulan kognitif.

No comments:

Post a Comment