Thursday, October 17, 2013

Definisi Linguistik Menurut Pendapat Tokoh

Berikut ialah beberapa pendapat tokoh yang menjelaskan definisi ilmu linguistik: 
1. John Lyons (1968) mendefinisikan linguistik sebagai “the scientific study of 
language”. 
2. David Crystal (1973), menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara 
saintifik. 
3. Langacker (1987), mendefinisikan linguistik sebagai kajian terhadap bahasa 
manusia. 
4. Ferdinand de Sausure (1988), mendefinisikan linguistik sebagai kajian mengenai 
bahasa yang diucapkan oleh segolongan masyarakat. 
5. Verhaar (1993) menyatakan bahawa linguistik adalah suatu kajian ilmu bahasa. 

Beliau juga mengatakan bahawa perkataan "linguistik‟ sudah memberikan maksud 
kajian yang menyentuh sesuatu kajian bahasa boleh dilaksanakan. 

No comments:

Post a Comment