Tuesday, November 27, 2012

Jenis-Jenis Huruf Vokal, Konsonan dan Diftong Bahasa Melayu


Anda perlu mengetahui bahawa dalam Bahasa Melayu terdapat enam huruf vokal, iaitu huruf a, i, u, e pepet, e taling dan o. Rajah 4.2 di bawah menunjukkan huruf dan fonem (bunyi bahasa) dalam Bahasa Melayu.

Huruf Vokal
Fonem / Bunyi
Ejaan
Sebutan
a
e taling
e pepet
i
o
u
[a]
[é]
[e]
[i]
[o]
[u]
ada
semak
selak
bilik
botol
duduk
[a.da]
[sé.mak]
[se.lak]
[bi.lik]
[bo.tol]
[du.duk]

                       Rajah 4.2: Huruf dan Fonem Vokal Bahasa Melayu


          Seterusnya dalam Bahasa Melayu juga, terdapat
27 fonem atau bunyi konsonan yang ditunjukkan dalam rajah 4.3 di bawah.

                 
Huruf Konsonan
Fonem / Bunyi
Ejaan
Sebutan
b
c
d
f
g
gh
h
j
kkh
l
m
n
ng
ny
p
q
r
s
sy
t
v
w
x


y
z

[b]
[c]
[d]
[f]
[g]
[gh]
[h]
[j]
(1)[k]
(2)   ?
(3)   ؟
(4)[q]
[kh]
[l]
[m]
[n]
[ng]
[ny]
[p]
[q]
[r]
[s]
[sy]
[t]
[v]
[w]
[z]


[y]
[z]

bola
catat
dada
fakir
gabus
ghazal
harga
jaga
kala
kapak
nikmat
kadi
khairat
lalai
madah
nafkah
ngeri
nyala
papar
qari
rapat
saham
syirik
tajam
virus
wajah
xylem


yuran
zapin

[bo.la]
[ca.tat]
[da.da]
[fa.kir]
[ga.bus]
[gha.zal]
[har.ga]
[ja.ga]
[ka.la]
[ka.pa?]
[ni؟mat]
[qa.di]
[khai.rat]
[la.lai]
[ma.dah]
[naf.kah]
[nge.ri]
[nya.la]
[pa.par]
[qa.ri]
[ra.pat]
[sa.ham]
[syi.rik]
[ta.jam]
[vi.rus]
[wa.jah]
[zi..lem]


[yu.ran]
[za.pin]


Rajah 4.3: Huruf dan Fonem Konsonan Bahasa Melayu


          Bahasa Melayu juga menunjukkan tiga bunyi diftong, iaitu ai, au dan oi yang ditunjukkan dalam Rajah 4.4 di bawah.

             
Huruf Diftong
Fonem / Bunyi
Ejaan
Sebutan
ai
au
oi
[ai]
[au]
[oi]
pantai
pulau
sepoi
[pan.tai]
[pu.lau]
[se.poi]

Rajah 4.4: Huruf dan Fonem Diftong Bahasa Melayu

No comments:

Post a Comment