Wednesday, December 12, 2012

REFLEKSI PENGAJARAN STAIL A


Saya bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah saya dan rakan sekelas menjalankan sesi amali kumpulan yang menggunakan stail A sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran.  Sebelum itu kumpulan ini telah membentangkan slaid yang begitu berinformatif. Stail A adalah stail perintah. Stail perintah (command style) adalah satu proses pengajaran dan pembelajaran yang membolehkan pelajar menghasilkan pergerakan yang tepat dengan panduan yang diberikan. Dalam stail perintah, guru berperanan membuat kesemua keputusan.

          Kumpulan yang membentangkan stail ini adalah kumpulan Mohd Ropi dan Wan Hafiz.  Mereka menggunakan stail  perintah untuk mengajar kemahiran membaling bola menggunakan alatan seperti gelung rotan kepada kami.  Kelas mereka dimulai dengan aktivit pemansan badan yang dilakuakn oleh Mohd Ropi sementara Hafiz pula mmberi arahan.  Kami yang bertindak sbagai murid-murid mendengar arahan mereka dengan tekun.  Selepas itu Hafiz member arahan untuk aktiviti yang seterusnya sementara Ropi pula menerangkan kepada kami tentang apa yang perlu dilaksanakan.

          Sejujurnya pada pemerhatian saya, aktiviti yang dikelolakan oleh mereka tersebut kurang sesuai dengan tahap pemikiran dan keupayaan murid tahap satu yang merka pilih meskipun arahan mereka jelas dan trang srta mudah difahami.  Mungkin sbagai orang dewasa yang berlakon sebagai kanak-kanak saya merasakan bahawa aktiviti tersebut adalah sangat menggembirakan dan saya menikmati aktiviti prmainan trsbut namun untuk diaplikasikan kepada murid tahap satu tentunya ia bukan idea yang baik.

          Meskipun stail perintah adalah stail pengajaran yang paling mudah untuk dikelolakan seperti kata pensyarah dan rakan-rakan namun saya melihat dari sudut berbeza.  Stail ini meskipun hanya perlu memberi arahan dan berpusatkan guru namun apa yang mencacatkan ksempurnaan stail ini adalah kawlan kelas ynag kurang efktif.  Adat apabila seorang dewasa berlakon sbagai kanak-kanak, ragamnya kadang-kadang melebihi  kanak-kanak itu sendiri.  Arahan yang diberikan oleh ‘guru’ tidak dipedulikan malah ada yang berbual dan gagal untuk memberikan kerjasama.  Hal ini mungkin disebabkan oleh penyampaian ‘guru’ yang tidak yakin serta intonasi suara yang agak perlahan menyebabkan ‘murid-murid’ tidak memberi perhatian.

          Antara kelemahan lain stail perintah ini juga adalah ianya pengajaran dan pmbelajaran Berpusatkan guru.  Guru hanya menentukan keputusan semasa mengajar dan pelajar perlu menurut perintahnya. Yang kedua ialah komunikasi sehala.  Guru sahaja yang memberi arahan semasa   mengajar, manakala pelajar hanya mendengar perintah guru.  Dalam pengajaran guru, pelajar hanya mengikuti perintah dan melakukan arahan iaitu komunikasi sehala berlaku. Pelajar menjalankan aktiviti mengikut perintah tanpa perubahan, mereka langsung tidak berpeluang untuk berbincang dengan guru dan mengemukakan pendapat. Guru sebagai model yang diikuti. Pelajar perlu mengikuti arahan guru semasa proses pengajaran   berlangsung, disebabkan ia adalah P&P berpusatkan guru maka pelajar tiada kuasa untuk menyuarakan pndapat dan hanya menurut printah guru sahaja..        Perasaan negatif menjadi semakin menebal dan akan mendesak pelajar menolak corak pengajaran guru dan mengancam keberkesanan pembelajaran dan pengajaran.  Stail perintah juga  menyekat perkembangan kreativiti pelajar Perkembangan kreativiti pelajar mungkin terhalang dalam penggunaan stail ini. Pada masa yang sama, kreativiti pelajar tidak dapat ditonjolkan disebabkan oleh pelajar hanya mengikut dan meniru arahan tanpa diberi peluang untuk memberi pendapat individu pelajar.

          Walaupun begitu namun terdapat juga kekuatan yang menyerlah disebalik stail perintah ini.  Stail ini dapat mengelakkan kepesongan kandungan pengajaran. Stail pengajaran perintah akan memeliharakan kandungan pelajaran penyampaian guru tanpa sebarang perubahan sekiranya pelajar mengikutinya dengan sepenuhnya. Stail perintah juga dapat mengawal kelas secara berkesan, keberkesanan pengajaran dengan stail ini adalah jelas sekali bagi saiz kelas yang besar. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar akan mendengar dan mengikuti perintah guru untuk melancarkan lagi proses pembelajaran. Stail perintah dapat melakukan persembahan fizikal dengan berkesan. Berdasarkan pengajaran daripada guru, stail perintah dapat melakukan persembahan fizikal pelajar melalui peniruan secara berkesan. Guru bertanggungjawab dalam pembetulan kesilapan semasa peniruan. Selain itu, guru  perlu memastikan penerimaan kemahiran pembelajaran pelajaran dengan betul.  Stail perintah dapat menghasilkan keseragaman Pelajar menguasai sesuatu kemahiran melalui    peniruan akan  menghasilkan keseragaman.

          Pendapat tersbut adalah dari kaca mata saya sebagai seorang pemerhati. Setiap stail pengajaran mempunyai cara penyampaian tersendiri yang dapat dilaksanakan secara berkesan dalam pembelajaran dan pengajaran atau sebaliknya. Dalam stail perintah, guru seharusnya peka atau sedar sensitiviti srta keupayaan murid-muridnya.  Semasa penyampaian stail pengajaran perintah ini, guru perlu menggunakan bahasa dengan betul, mudah dan jelas.  Selain daripada itu, guru perlu mengambilkira pelbagai perkara seperti objektif, emosi, fizikal, dan intelek pelajar serta keperluan sesuatu arahan dan menggunakan aktiviti yang ssuai dngan tahap dan keupayaan sasaran murid mereka.

           

No comments:

Post a Comment