Thursday, June 19, 2014

Lembaran Pemulihan : Pilih penggunaan kata tanya yang betul.

Plih penggunaan kata tanya yang betul dalam ayat tanya di bawah. Tulis semula.

  1. Harga tiket ini bila / berapa / bagaimana?
___________________________________________________
  1. Awak datang lambat bagaimana / mengapa / apa?
___________________________________________________
  1. Bilakah/apakah/ siapakah kejadian itu?
_________________________________________________
  1. Bagaimankah/di mana/berapa tuan tinggal?
___________________________________________________
  1. Mengapakah/di manakah/siapakah benda itu?
_________________________________________________


No comments:

Post a Comment