Tuesday, October 28, 2014

CONTOH RPH KITAR SEMULA


Tarikh                                     :  13 Mac 2013
Masa                                       :  9.50 – 10.50 pagi
Tahun                                     :  5 Cekal
Bilangan murid                    :  30
Mata pelajaran                       : Bahasa Melayu
Tema                                     :  Alam Sekitar
Tajuk                                     :  Kitar Semula Amalan Mulia
Pengetahuan sedia ada        :  Murid pernah mengitar semula bahan buangan.

Hasil pembelajaran               : Fokus Utama
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca

Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.


Fokus Sampingan
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai

Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Objektif                                  : Pada akhir pelajaran ini, murid dapat
1.    Membaca teks dialog dengan sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.
2.    Berbual-bual atau bercerita tentang bahan video yang berkaitan.

Kemahiran bahasa               : Kemahiran membaca, kemahiran mendengar dan bertutur


Sistem bahasa                       : i. Sebutan dan intonasi – Intonasi ayat bahasa Melayu
  ii. Tatabahasa – Kata Arah


Ilmu                                         : Sains, Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik dan
  Kewarganegaraan.

Nilai                                        : Kasih sayang , prihatin, bekerjasama


Kemahiran Bernilai Tambah           : i. Kemahiran berfikir
-          Menjana idea
-          Mengenal pasti
                                                ii. Kecerdasan Pelbagai
-          Verbal-Linguistik
-          Interpersonal

Bahan Bantu Mengajar                    : Teks petikan, Slaid powerpoint, LCD, komputer riba,
  pembesar suara, video klip, gambar.
 
                                                          

Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Set Induksi
9.50 - 9.55 pagi

(5 Minit)

i. Bahan video
‘Animasi kitar semula’

ii. Apakah yang dapat kamu lihat sebentar tadi?
Video tentang kitar semula bahan buangan.

iii. Pernahkah kamu mengitar semula bahan buangan?
Ya/Tidak.

iv. Tajuk Pelajaran :  ‘Kitar Semula Amalan Mulia’

i. Murid mendengar bahan video yang ditayangkan dihadapan kelas.

ii. Murid bersoal jawab bersama guru mengenai bahan video tersebut.

iii. Murid mendengar penerangan guru berkaitan bahan video dan tajuk pelajaran.
i. KB
- Menjana idea

ii. KP
-  Verbal-Linguistik

iii. BBM
- Bahan video ‘Animasi Kitar Semula’
- Komputer riba
- Pembesar suara
- LCD

Langkah 1
9.55 - 10.05 pagi

(10 minit)
i. Petikan teks dialog ‘Kitar Semula’

ii. Bacaan secara :
- Mentalis (senyap)
- Mendengar bacaan guru.
i.Murid mendengar penerangan guru mengenai aktiviti membaca teks ‘Kitar Semula’ dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Murid membaca teks ‘Kitar Semula’ secara senyap (mentalis).

iii. Murid mendengar bacaan teks guru di hadapan kelas.

i.KB
-Menjana idea

ii. KP
- Verbal-Linguistik

iii.BBM
- Petikan teks
‘Kitar Semula’  
-Slaid powerpoint

Langkah 2
10.05 - 10.20 pagi

(15 minit)


i. Petikan teks dialog
- ‘Kitar Semula’

ii. Bacaan berdasarkan watak dalam :
- kumpulan

i. Murid mendengar penerangan guru mengenai aktiviti membaca teks ‘Kitar Semula’  dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Beberapa murid dalam satu kumpulan dipilih secara rawak untuk membaca teks dialog.

iii. Murid diberi teguran jika terdapat kesalahan semasa  membaca teks dialog ‘Kitar Semula’.

iv. Aktiviti diteruskan dengan bacaan oleh murid dari kumpulan yang lain

i.KB
-Menjana idea

ii.KP
- Verbal-Linguistik
iii. BBM
- Petikan teks
‘Kitar Semula’ - Slaid powerpoint


Langkah 3
10.20 - 10.35 pagi

(15 minit)


i. Sesi berbual/ bercerita berdasarkan paparan:
- Video klip
- Gambar

a) Apakah isu yang diutarakan dalam video sebentar tadi?
Isu kitar semula.

b) Apakah yang dimaksudkan dengan kitar semula?
Proses mengumpulkan dan memproses semula barang-barang terpakai dan terbuang untuk dijadikan bahan baharu yang berguna.

c) Berikan contoh bahan-bahan yang boleh dikitar semula.
Kaca, plastik, kertas, tin aluminium, botol.

d) Klasifikasikan bahan-bahan kitar semula dalam tong kitar semula (perang, biru, jingga)

Perang = Kaca
Biru      = Kertas
Jingga  = Tin aluminium
                dan plastik

i.Murid mendengar penerangan guru mengenai sesi berbual/bercerita berdasarkan video klip.

ii.Murid melihat tayangan video dan gambar yang dipaparkan dihadapan kelas.

iii. Murid dipilih secara rawak untuk berbual/bercerita berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh guru.i.KB
-Menjana idea
-Mengenal pasti

ii.KP
- Verbal-Linguistik

iii. BBM
-  Video klip
- Gambar
- Slaid powerpoint
- Komputer riba
- LCD
- Pembesar suara


Langkah 4
10.35 - 10.45 pagi

(10 minit)


i. Tatabahasa : Kata arah

Kata arah adalah kata untuk menunjukkan arah dalam sesuatu ayat.
Contoh kata arah adalah seperti :
A)   dalam
B)   bawah
C)   atas
D)   sisi
E)   tengah
F)    belakang
G)   pinggir
H)   utara

ii. Bina ayat tunggal dengan menggunakan kata arah secara lisan.
i. Murid mendengar penerangan guru berkaitan tatabahasa (Kata arah)

ii. Murid mendengar penerangan guru mengenai aktiviti membina ayat dengan menggunakan kata arah.

iii. Murid dipilih secara rawak untuk membina ayat tunggal dengan menggunakan kata arah berdasarkan gambar secara lisan.

iv. Guru membetulkan kesilapan murid jika terdapat kesalahan ketika menjawab.

v. Murid dan guru bersama-sama berbincang mengenai jawapan yang betul.

i.KB
-Menjana idea
-Mengenal pasti

ii.KP
- Interpersonal

iii.BBM
- Slaid powerpoint
- LCD
- Komputer riba
- Gambar


Penutup
10.45 – 10.50 pagi

(5 minit)

i.Rumusan isi pelajaran

ii. Soal jawab :
Apakah yang telah kita pelajari hari ini?

ii.Nilai murni :
- Kasih sayang
-Prihatin
-Bekerjasama
i.Guru merumus isi pelajaran kepada murid-murid.

ii. Murid bersoal jawab bersama guru tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini.

iii. Murid mendengar penerangan guru secara sumbang saran berkaitan nilai murni.


i.KB
-Membuat kesimpulan

ii.KP
- Verbal-linguistik

iii.BBM
- Komputer riba
- LCD
- Slaid powerpoint

-          SlaNo comments:

Post a Comment