Saturday, October 25, 2014

Model peringkat-peringkat proses kaunseling (Model Gibson dan Mitchell)Gibson dan Mitchell (1990) pula meringkaskan proses kaunseling kepada hanya empat peringkat sahaja iaitu

1.                  Membina hubungan

Kaunselor dan klien membina hubungan yang menolong. Di peringkat ini kaunselor perlu mengambil inisiatif untuk wujudkan suasana yang kondusif, hormat menghormati, percaya mempercayai dan terbuka.

2.                  Penerokaan dan mengenalpasti masalah

Hasil dari perhubungan menolong yang telah terbina, klien akan meluahkan masalahnya dengan mendalam. Kaunselor bertanggung jawab untuk membantu dan merangsang klien untuk terus berkongsi pengalaman supaya penilaian yang lebih tepat dapat dibuat.

3.                  Rancangan untuk menyelesaikan masalah

Apabila kaunselor telah pasti semua maklumat mengenai masalah klien telah diperolehi dan difahami serta klien pula telah menerima kenyataan bahawa sesuatu perlu dilakukan bagi mengatasi masalahnya maka rancangan untuk menyelesaikan masalah klien boleh dimulakan.

Kaunselor perlu membantu klien untuk mencari sebanyak mana penyelesaian yang mungkin.

4.                  Aplikasi penyelesaian dan penamatan

Pada peringkat ini, klien bertanggung jawab untuk melaksanakan rancangan penyelesaian yang telah dipersetujui. Kaunselor pula sentiasa memberikan galakan dan dorongan kepada klien. Kaunselor juga perlu membuat tindakan susulan supaya perkembangan klien dapat dimantau. Setelah klien dapat berdiri atas kaki sendiri, hubungan kaunseling boleh ditamatkan.

No comments:

Post a Comment