Thursday, September 13, 2012

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)


Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)

·       Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran.
·       Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan.
·       Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.
·       Bentuk ujian  sama ada  berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus dan lain-lain.
·       Bilangan item  yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran.
·       Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % - 80%.

Kepentingan JSU

·       Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.
·       Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.
·       Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.
·       Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.
·       Memberikan panduan untuk membentuk format ujian.

Bil

Bentuk Soalan

Objektif


Kemahiran

Aras Kognitif

            Bidang/Topik/Topik Kecil

Jam


1

2

3

4

5

6

Jumlah

Item
1.1
Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu

54

·        Asal usul BM, BM sebelum dan selepas merdeka


2

2


1.2
Linguistik BM
15


12

·        Pengenalan linguistik

      Definisi, Sejarah, Linguistik Diskriptif1

5

4

1

1


1.3
Fonologi
20


16

·        Definisi, alat artikulasi, cara penghasilan3

2

1

1·        Fonem segmental


2
2
1
1
1


·        Fonem suprasegmental1
1
Jumlah
40


32
                                               
Jadual 1: Contoh JSU

·       Contoh di atas boleh disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi di sekolah.

Langkah-langkah Membina JSU

Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji
Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu 
a.       soalan objektif  (30 soalan)
b.       1 markah bagi 1 item
c.       jumlah soalan bagi setiap topik dikira:
          =    Jumlah masa    X  Jumlah soalan
          Jumlah Masa keseluruhan

Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item

Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom
Tiga domain: kognitif, afektif, dan psikomotor
Domain Kognitif
6.             Penilaian                                               Sukar

5.             Sintesis

 4.      Analisis

 3.      Penggunaan

 2.      Kefahaman

 1.      Pengetahuan                                        Mudah


Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji?

·                 Ujian objektif
·                 Ujian struktur
·                 Ujian esei, dan lain-lain.

Langkah V:
·                 Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif, struktur, esei dll)
·                 Penentuan aras kesukaran soalan  (soalan mudah – soalan sukar)
·                 Pemarkahan

Langkah VI
·                 Nyatakan mata pelajaran
·                 Nyatakan tingkatan
·                 Susunan nombor soalan mengikut tajuk

No comments:

Post a Comment