Thursday, May 22, 2014

Bibliografi penuh BMM3110Abdullah Hassan.   (1980).  Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia.  Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.
Abdullah Hassan (penyunting). (1983). Rencana Linguistik.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abdullah Hassan et.al.   (2006).  Sintaksis, Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.  Pahang: Penerbit Fajar Bakti.
Abdullah Hassan. (2006). Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.
Asmah Hj.Omar (1986)   Nahu Melayu Mutakhir.  Kuala Lumpur : Dewan Bahasa
            dan Pustaka.
Hashim Hj.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu
      . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Lutfi Abas. (1975).  Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Marzukhi Nyak Abdullah. (1997). Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Nik Safiah Karim et.al  (2008) Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Raminah Sabran dan Rahim Syam. (1985). Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya:  Penerbit Fajar Bakti.
Siti Hajar Abdul Aziz. (2008). Bahasa Melayu 1. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Siti Hajar Abdul Aziz. (2009). Bahasa Melayu 1. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

No comments:

Post a Comment