Tuesday, October 9, 2012

Definisi Pendidikan Pemulihan


 • Merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), “pulih” bermaksud kembali seperti biasa (keadaan semula). 
 • “Pemulihan” bermaksud perbuatan memulihkan, pengembalian kepada keadaan semula. 
 • Dalam konteks ini konsep pemulihan merujuk kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah dalam pembelajaran. 
 • Pembelajaran pemulihan biasanya dikaitkan dengan usaha memperbaiki sesuatu kekurangan atau memperbetul sesuatu.
 • Menurut Syarifah Alawiah Alsagoff (1983) pula, pemulihan ialah satu tindakan yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi pembelajaran dalam darjah khas di sekolah biasa, di pusat khusus yang diasingkan daripada sekolah biasa dan dalam darjah untuk pengajaran pembelajaran biasa. 
 • Berdasarkan pandangan Ishak Harun dan Koh Boh Boon (1983) pula, pemulihan merupakan perkhidmatan khas untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi pembelajaran di sekolah biasa.
 • O. C. Simpson (1975) pula berpendapat, aktiviti pemulihan merupakan tindakan khas atau tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesulitan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di sekolah biasa, di pusat-pusat khusus yang dihadiri oleh murid secara sambilan, dan dalam darjah untuk pengajaran pembelajaran biasa.
 •  Aktiviti pemulihan tertumpu kepada penguasaan kemahiran. Jadi, menerusi aktiviti pemulihan, guru akan dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid.
 • Kesemua pendapat-pendapat tokoh mengenai konsep pemulihan ini selaras dengan kajian Brennan (1974) yang menyatakan bahawa berasaskan dapatan-dapatan kajian di United Kingdom, secara purata lebih kurang 13 peratus daripada murid-murid sekolah menghadapi masalah pembelajaran dan memerlukan pengajaran pemulihan. 
 • Mereka harus diberikan bantuan khas untuk menolong mereka mengatasi masalah pembelajaran masing-masing dan mengembangkan potensi mereka supaya menjadi warganegara yang berguna pada masa akan datang.
 • Pendidikan pemulihan merupakan suatu pendidikan untuk mencapai objektif pembelajaran kepada murid yang menghadapi masalah pelajaran di dalam bilik darjah iaitu yang belum berjaya menguasai kemahiran selepas proses pengajaran guru dalam kelas. 
 • Dalam pendidikan pemulihan, terdapat dua jenis pemulihan iaitu pemulihan kelas biasa dan pemulihan kelas khas.

No comments:

Post a Comment