Saturday, October 6, 2012

KELEMAHAN PENGAJARAN BERASASKAN KOMPUTER


 • Di samping banyak kelebihan yang diperoleh menerusi pengajaran berasaskan komputer, terdapat juga kelemahan atau kekangan yang dihadapi oleh guru dan murid sebelum atau semasa menjalankan pengajaran.
 • Pengajaran berasaskan komputer memerlukan kemahiran guru dalam mereka bahan atau perisian. 
 • Holmes (1999), memberikan pandangan bahawa integrasi teknologi dalam P&P memerlukan guru yang bersedia dan fleksibel dalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan mata pelajaran yang diajar. 
 • Walaupun guru telah mempelajari bagaimana cara menggunakan komputer belum mencukupi untuk membolehkan guru menggabungkan teknologi dalam P&P. Elemen yang penting dalam mengintegrasi teknologi ialah pemahaman guru terhadap isi pengajaran dan implikasi berhubung dengan teknologi. 
 • Masih terdapat guru yang tidak mahir dalam mengendalikan pembelajaran berbantukan komputer disebabkan kurang latihan. 
 • Oleh yang demikian, dalam pembinaan dan pelaksanaan pengajaran berasaskan komputer, guru mestilah menguasai cara mengintegerasikan pengajaran yang dirancang dengan teknologi yang serba canggih pada masa.
 • Selain itu, guru juga akan menghadapi masalah dalam pengajaran berbantukan komputer kerana banyak masa perlu diberikan dalam menyediakan bahan. 
 • Hal ini kerana, bahan yang disediakan mestilah selaras dengan objektif pengajaran dan sesuai dengan murid-murid. 
 • Dalam pembinaan bahan pengajaran juga guru perlulah mengambil kira aspek-aspek penting seperti penggunaan teks, grafik, visual, animasi dan sebagainya. 
 • Aspek-aspek tersebut mestilah diberi perhaitan misalnya penggunaan teks dalam powerpoint mestilah mengikuti prinsip CASPER. 
 • Sekiranya guru mengambil mudah terhadap pembinaan bahan, hal ini akan menyukarkan pelaksanaan pengajaran. 
 • Sehubungan dengan itu, jelas menunjukkan bahawa pengajaran berbantukan komputer mengambil masa yang lama dalam peringkat pembinaannya.
 • Di samping itu, kemudahan teknologi maklumat juga tidak mencukupi dalam kebanyakan sekolah. 
 • Pengintegrasian teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran memerlukan prasarana yang mencukupi seperti kemudahan makmal komputer, peralatan berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat, serta penyediaan dan penyelenggaraan komputer yang mencukupi dan lancar. 
 • Sistem penyelenggaraan bahan teknologi maklumat di sekolah yang tidak cekap menjadi salah satu punca permasalahan pengintegrasiaan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 
 • Sehubungan itu juga, peruntukan kewangan yang lambat serta tidak mencukupi untuk proses penyediaan kemudahan teknologi maklumat di sekolah-sekolah tertentu menjadi salah satu punca timbulnya permasalahan dalam proses pengintegrasian pelajaran dengan teknologi. 
 • Oleh itu, hal ini jelas menunjukkan bahawa, dalam memastikan kelancaran pengajaran berasaskan komputer, guru mestilah memastikan terlebih dahulu sama ada kemudahan sesebuah sekolah itu mencukupi atau tidak.
 • Konklusinya, dalam pembinaan dan pelaksanaan pengajaran berasaskan komputer, terdapat banyak kelemahan yang bakal ditempuhi oleh guru dalam memastikan kelancaran pengajaran. 
 • Namun begitu, guru mestilah memikirkan jalan penyelesaian yang terbaik dalam memastikan pengajaran selaras dengan kecanggihan dunia serba moden masa kini.

No comments:

Post a Comment