Tuesday, October 16, 2012

Kritikan Feminis Cheri Register


  • Cheri Register (1975) juga seperti Showalter yang mengkaji penulis wanita dan imej wanita dalam teks penulisan. 
  • Beliau membahagikan kritikannya kepada tiga bahagian iaitu kajian terhadap imej wanita dalam karya sastera, terutamanya yang dihasilkan oleh pengarang lelaki, kajian terhadap pengarang wanita dan kritikan preskriptif yang mungkin dikembangkan menjadi satu set ‘peraturan’ menilai karya dari aspek feminis.
  • Menurut Mana Sikana (2008) pula kaedah kritikan preskriptif menilai karya dan aspek peranan karya tersebut dalam memenuhi beberapa fungsi karya sebagai satu forum serta membantu dalam membentuk suatu kebudayaan yang bersifat ‘biseksual’ (andraganeous) dan tidak hanya didominasikan oleh maskuliniti (patriaki). 
  • Sehubungan dengan itu, sesebuah karya penulisan menampilkan watak-watak wanita dan menerusi watak-watak tersebut, pembaca (khasnya wanita) akan dapat melihat diri mereka dalam novel. 
  • Aspek-aspek psikologi juga harus diberi perhatian, terutama dari hal perkembangan personaliti wanita, interaksi sosial, cara wanita mempersepsikan diri dan sebagainya.
  • Oleh yang demikian, menerusi kritikan sastera Cheri Register, para pembaca terutamanya wanita, akan dapat menghayati kisah cerita yang cuba disampaikan oleh pengarang. 
  • Pembaca akan meletakkan diri mereka seperti mana dalam cerita dan cerita tersebut akan dapat dijadikan pengajaran oleh pembaca. 
  • Selain itu, watak-watak yang mempunyai perwatakan yang positif juga akan dijadikan contoh kepada para pembaca, terutamanya kaum wanita.

No comments:

Post a Comment