Saturday, October 13, 2012

Definisi Teori Feminisme


 • Teori feminisme merupakan salah satu perjuangan wanita untuk mendapat tempat yang setaraf dengan kaum lelaki yang didasarkan kepada pengalaman wanita. 
 • Hal ini kerana, wanita menganggap selama ini mereka telah ditindas, dianiaya dan terpinggir oleh kekuasaan patriakal (Humm, Maggie, 1989 : 112-113).
 • Teori ini juga cuba membantah, membongkar dan menentang segala kezaliman patriaki dengan memperjuangkan hak, kedudukan serta martabat dengan memperkasakan ideologi kuasa feminis untuk sebuah dunia yang sejahtera, bahagia dan bermaruah. 
 • Menurut Weedon dan Chris (1987), sistem penguasaan golongan lelaki yang sering disebut the domination of men and the subordination of women mesti dirobohkan dan segala gerakan kesusasteraan serta kritikan sastera harus berusaha melupuskan sistem tersebut.
 •  Hal ini untuk memastikan golongan wanita tidak mudah-mudah dikuasai oleh golongan lelaki.
 • Wanita melihat bahawa perbezaan biologi memberi peluang kepada lelaki untuk menguasai atau memerintah wanita. 
 • Oleh itu, lelaki adalah musuh. Soenarjati Djajanegara (2000) menyatakan bahawa kebanyakan feminis seolah-olah hanya memahami bahawa perkataan ‘wanita’ itu sendiri sebagai manusia yang sentiasa ditindas atau dianiaya oleh sistem kuasa lelaki.
 • Terdapat dua tujuan utama pergerakan feminis. 
 • Pertama, pergerakan ini mahu mengubah persepsi kendiri wanita. 
 • Walau apa sahaja keadaan persekitaran individu wanita, mereka bebas untuk berkembang dan mencapai kewujudan kendiri.  
 • Kedua, pergerakan ini mahu mengubah syarat institusi dan masyarakat yang membawa kepada persamaan antara jantina. 
 • Pergerakan ini bertindak semata-mata untuk memastikan kaum wanita mendapat kesempurnaan hidup dan persamaan taraf dengan kaum lelaki.


No comments:

Post a Comment